Location: Parochial chapel: Orston with Thoroton, Thoroton chapel