Location: Parish (church): York St Mary Layerthorpe