Location: Parish (church): Hereford St John the Baptist