Location: Parish (church): Ashton under Lyne St Peter