Location: Parish (church): Covenham St Bartholemew