Person: Tesimond, Thomas (1576 - 1584)

Ordination Events